S95

S95 structureert informatieuitwisseling tussen business en productie

Om bedrijfsprocessen te flexibiliseren, moet de ondersteunende software zo veel mogelijk in (herbruikbare) mootjes worden gehakt.
Die losse softwarebouwstenen moeten echter wel als één geheel (blijven) functioneren, dus is een vorm van orkestratie of software-integratie noodzakelijk.

Op het business-niveau is dit al niet eenvoudig (zie service oriented architecture), maar het is nog ingewikkelder om dit ideaal te bereiken op het niveau van de werkvloer, waar manufacturing exection systemen informatie moeten uitwisselen met het business-niveau.

De  S95-norm biedt een leidraad om een flexibel manufacturing execution systeem (MES) te bouwen, dat bestaat uit losse componenten, die informatie uitwsselen met business-software.

Op deze webpagina informatie over wat S95 is, en wat je ermee kunt.  

S95: leidraad voor maatwerk

De S95 standaard structureert de informatie-uitwisseling tussen het ERP en het MES-niveau, door werkprocessen en informatiestromen in zo klein mogelijke basiseenheden op te splitsen. Hierdoor wordt de flexibiliteit van de IT-ondersteuning vergroot. De belofte dat standaardpakketten beter op elkaar zullen gaan aansluiten, wordt echter nog niet voldoende waargemaakt. Voorlopig blijkt S95 vooral van nut bij het opstellen van specificaties voor (maatwerk)software.

Dr Ir Jaap van Ede, JVE Communicatie
(gepubliceerd in IT Logistiek, najaar 2004)
 

De succesvolle S88-standaard, die in 1995 gereed kwam, structureert de informatie-uitwisseling tussen het proces control systeem (PCS) en het manufacturing execution systeem (MES). De winst zit hem vooral in het scheiden van de recepturen en de procesapparatuur in de semi-procesindustrie. Hierdoor wordt de productieflexibiliteit vergroot.De S95-norm, waarvan de eerste twee delen rond 2000 af waren, richt zich op de informatie-uitwisseling rond het grensvlak van MES en ERP, en kan daarom als een aanvulling ‘bovenop’ S88 worden gezien.  S88 wordt veel gebruikt, maar de S95-norm (nog) maar weinig. Hamvraag is: waarom niet?

Duidelijke voordelen
‘De voordelen van S88 zijn duidelijker’, reageert Siem Broersen van systeemintegrator GTI. ‘Die norm scheidt het kookboek van de kookpotten. Recepten worden daartoe op het MES-niveau in steeds kleinere mootjes gehakt, totdat die brokstukjes overeenkomen met algemeen toepasbare basisbewerkingen zoals verwarmen, doseren en mengen. Vervolgens worden daar op het PCS-niveau bijpassende softwareprogramma’s bij geschreven, die die basisbewerkingen aansturen.’
‘Die programma’s worden vervolgens in de procescontrollers1 geladen, maar zónder daaraan specifieke parameterwaarden toe te kennen, zoals temperaturen en hoeveelheden. Is die voorbereidingsfase eenmaal achter de rug, dan kunnen bereidingen voortaan worden worden ontworpen en gestart van achter de PC. De specifieke parameters die bij het gekozen recept horen, worden daarbij op het allerlaatste moment naar de procescomputers verzonden.’ 

S88 heeft de productieflexibiliteit enorm vergroot. Je kunt nu met één productielijn meerdere productvarianten achter elkaar maken. En zelfs bij nieuwe recepten hoef je de procescomputers niet opnieuw te programmeren.
S95 is net als S88 bedoeld om werkprocessen te structureren en in een soort legoblokjes op te delen. Hierbij gaat het dan echter om informatie die binnen het MES blijft, of om gegevens die tussen het MES en ERP worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld gegevens over de
productiecapaciteit, de werkvolgorde of de werkprestaties.
Net als S88 moet de invoering van S95 leiden tot een toename van de flexibiliteit, zij het op een ‘hoger’ niveau. Na een S95-implementatie kun je bijvoorbeeld gemakkelijker een bedrijfsproces aanpassen, bijvoorbeeld omdat je een nieuw product introduceert of omdat je een andere businesspartner kiest.

Complex en vaag?
S95 omvat álle informatiestromen op het grensvlak van ERP en het MES. Is die standaard daardoor te complex, te vaag misschien? Broersen: ‘Dat vind ik niet. De belangrijkste meerwaarde van S95 is, dat je daarmee op gestructureerde wijze productieplanningen kunt koppelen aan recepturen.’
GTI doet veel projecten bij Verkade. Broersen: ‘Stel je wilt daar een groot aantal verpakte eenheden Sultana-koekjes produceren. S95 splitst zo’n productieorder op in productsegmenten, dit zijn deelbewerkingen. Bij de Sultana’s zijn dat er drie: bijvoorbeeld tien batches deegmengen, één keer bakken en één verpakkingsopdracht. Die productsegmenten kunnen dan op het MES-niveau vrijelijk worden gekoppeld aan units, dus aan specifieke deegmengers, bakovens en verpakkingsmachines.’
‘Dankzij die opsplitsing is het mogelijk om het schedulingsysteem meerdere batches deeg toe te laten wijzen aan één specifieke oven. En dat is belangrijk bij Verkade, want de capaciteit van de ovens vormt hier de bottleneck.’
Toch is er ook dan nog een probleem, want S95 blijkt slecht aan te sluiten op S88. ‘De fijnste verdeling die S95 kent zijn de units. In S88 worden die units verder opgesplitst in zogenaamde equipment modules, zoals doseerinstallaties voor bepaalde grondstoffen.’ S95 “ziet” zo’n doseerinstallatie echter niet. ‘Daardoor weet je bij het schedulen niet dat een bepaalde grondstof bij een bepaalde deegmenger niet kan worden toegevoegd. Hiervoor moet je dus zelf een eigen oplossing bedenken binnen je ICT-ondersteuning.’
Eén van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van S95 was, dat je dankzij die norm gestandaardiseerde interfaces binnen het MES en tussen MES en ERP kunt bouwen. Het is echter maar de vraag in hoeverre die belofte wordt ingevuld. S95 is namelijk een richtlijn, waar iedereen zijn eigen invulling aan dreigt te geven. ‘Bij S88 is dat al gebeurd’, weet Broersen. ‘Receptbeheerpakketten van de ene leverancier sluiten daarom niet zonder meer aan op procescontrolsystemen van een andere leverancier.’
‘Bij Verkade spelen de genoemde problemen rondom S95 niet, want het Manufacturing Execution Systeem dat we daar bouwen, bestaat geheel uit maatwerk. Daarbij combineren we het beste uit de wereld van S88 en S95.’

Maatwerk
Pas sinds kort zijn enkele grote softwareleveranciers S95 gaan promoten. Het MES-systeem van Siemens voldoet al aan de richtlijn, en deze zomer kondigde SAP aan S95 te gaan ondersteunen.
Bij het nog geringe aantal toepassingen van S95 lopen bedrijven met een maatwerk MES echter voorop. Voor hen geldt namelijk: baat het niet, het schaadt ook niet.  S95 kan daardoor onbedoeld bijdragen aan de oplevende aandacht voor maatwerk.
Bij British American Tobacco in Zevenaar wordt sinds eind vorig jaar de productie ondersteund door een nieuw MES. Systeemintegrator Actemium stelde de specificaties op voor dit maatwerksysteem, dat werd gebouwd door ICT Solutions uit Deventer. Anne Rissewijck, business consultant industrie: ‘Bij de realisatie van het maatwerk hebben we S95 als leidraad gebruikt.’
‘Bij het opzetten van een MES heb je sowieso een datastructuur nodig’, vult Erwin Winkel aan. Hij is senior projectmanager bij British American Tobacco. ‘Bovendien zie je dankzij de blauwdruk die S95 je biedt, bij het ontwerpen van een MES weinig over het hoofd. Na de implementatie kun je bovendien gemakkelijker bedrijfsprocessen wijzigen. Verder verwachten we weinig problemen als we straks ons oude ERP-systeem, PRMS, gaan inwisselen voor SAP. Zeker als SAP inderdaad S95 gaat ondersteunen. Dan hoeven we de vijftien interfaces tussen MES en ERP nauwelijks aan te passen.’
Bedrijven zoals Verkade en BAT gebruiken S95 dus als leidraad bij het “op maat” ontwerpen van Manufacturing Execution Systemen. De systeemintegratoren die daarbij zijn betrokken hebben daarbij extra voordeel. Broersen: ‘Dankzij S95 kunnen wij veel gemakkelijker softwarecomponenten hergebruiken bij anderen. Momenteel zijn we bezig met tien MES-projecten conform S95.’
 


    
^ S95 werd door Philip Morris gebruikt om de specificaties op te stellen voor
         een nieuw MES.  Daarin worden onder meer de  tabaksrecepten beheerd.

In kaart brengen
Philip Morris Holland kiest niet voor maatwerk zoals BAT, maar gebruikte S95 wel om hun werkprocessen in kaart te brengen. René de Jong, manager process control bij Philip Morris: ‘Onze proces control en manufacturing execution systemen zijn nu zo’n tien jaar oud, en aan vervanging toe. Op ERP-niveau gebruiken wij SAP, dat blijft de randvoorwaarde. Wellicht kan het PCS- en MES-niveau echter beter worden ingevuld.  Systeemintegrator ICT Solutions heeft daarom een blauwdruk van onze werkvloeractiviteiten gemaakt, op basis van S88 en S95. Die blauwdruk gebruiken wij nu om passende standaardsoftware te zoeken. Of die software precies voldoet aan S95, is voor ons geen selectiecriterium. Mogelijk worden dit producten uit de Simatic Production Suite van Siemens.’

Het productieproces bij Philip Morris omvat de primary and de secondary. In de primary worden verschillende tabakssoorten gemengd. In de secondary wordt die tabak in sigaretten verwerkt. Het mengen van tabakssoorten moet onder strikte temperatuur- en vochtigheidscondities gebeuren, het PCS stuurt dat soort zaken aan.
De tabaksrecepten en de productieplanning worden daarentegen beheerd op het MES-niveau.
‘De gebruiker van PCS- en MES-software interesseert het echter niet, waar bepaalde functionaliteit zich precies bevindt. Bovendien ontstaat er al gauw spraakverwarring: wat is nu bijvoorbeeld batchbeheer en wat is receptuurbeheer. Je ziet dat ook bij de standaardsoftware: PCS-systemen bieden steeds meer MES-functionaliteit en MES-systemen breiden zich steeds meer uit richting proces control. Je loopt dus het risico, dat er een grote overlap is in de functionaliteit van de software die je koopt. Een goede beschrijving van de werkprocessen conform S95 is dan nuttig als leidraad.’ 

Krenten uit de pap
‘S95 was voor ons een middel, geen doel’, vervolgt De Jong. ‘We voelden ons geenszins verplicht om ons op een rigide manier aan de S95-voorschriften te houden. Feitelijk hebben we gewoon de krenten uit de pap gehaald.’
Verlies je dan niet één voordelen die S95 straks zou kunnen bieden: namelijk dat je gemakkelijk software-delen kunt toevoegen of vervangen? ‘Het is nog volstrekt niet duidelijk of die belofte ooit zal worden vervuld. Of we nu wel of niet S95 compliant zijn, vind ik daarom niet zo belangrijk. Wat wij wel wilden is een overzichtelijke ICT-structuur.’
Concluderend: S95 is een krachtige modelleringstool voor het structureren van werkvloerprocessen, en voor de daarmee samenhangende informatie-uitwisseling met het ERP-systeem. De krenten uit de pap halen, dat is daarbij de gangbare strategie.

1) Procescontrollers:  In de semi-procesindustrie zijn dit PLC’s (Programmable Logic Controllers).  De procesindustrie gebruikt de proces controllers van het Distributed Control Systeem (DCS).

 

Recepturen in de semi-procesindustrie

In de semi-procesindustrie, denk aan bedrijven die voedings- en genotmiddelen, fijnchemicaliën of geneesmiddelen produceren, draait alles om recepten.

Op ERP-niveau worden die recepten gebruikt, om te bepalen hoeveel grondstoffen er moeten worden ingekocht. Op het niveau van het Manufacturing Execution Systeem (MES) wordt beslist hoe en met welke apparatuur de producten moeten worden gemaakt.

Het laagste en qua recepturen meest verfijnde automatiseringsniveau is het Proces Control Systeem (PCS). Hier vind je de procescontrollers. Die sturen de pompen, kleppen, roerders, verwarmingselementen etcetera op de werkvloer zodanig aan, dat een product volgens het voorschrift wordt gemaakt.

Verticale integratie, S88 en S95

Dankzij de introductie van het Manufacturing Execution Systeem (MES), zo’n tien jaar geleden, was de verticale integratie tussen de Enterprise Resource Planning (ERP) en het Proces Control Systeem (PCS) op de werkvloer een feit. Hierdoor kan een fabriek veel slagvaardiger op fluctuaties in de marktvraag reageren. Bovendien werd het eenvoudiger om productiegegevens te verzamelen ten behoeve van tracking en tracing.
Dit vergroot de efficiëntie. Dat is echter niet hetzelfde als flexibiliteit, oftewel het vermogen om bedrijfsprocessen te veranderen. En ook dat is belangrijk, want bedrijven willen regelmatig nieuwe producten in de markt zetten. Of ze veranderen hun inkoopmethoden, of ze krijgen een nieuwe handelspartner, of… Kortom, de werkprocessen die worden ondersteund door de koppeling ERP-MES-PCS, moeten gemakkelijk kunnen worden aangepast.
Hiertoe moeten de werkprocessen en de ICT-ondersteuning daarvan op gestandaardiseerde wijze worden opgesplitst in makkelijk onderhoudbare brokstukken. De S88 en de S95-norm, die worden beheerd door de  Amerikaanse Instrumentation Systems and Automation Society (ISA), zijn industriestandaarden die zo’n structuur helpen aanbrengen. Bijvoorbeeld door activiteiten in te delen in boomstructuren. Of door generieke functionaliteitsgebiedjes te definiëren, met pijlen daartussen die informatiestromen weergeven.

© C.J. van Ede 1997-2014
Nederland (Holland)
Disclaimer
E-mail

Laatste update: 09-09-2014